Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Praktijk Arma

Arma Schouten

Zilverschoon 19

2224 GJ Katwijk

www.praktijkarma.nl

info@praktijkarma.nl

KVK: 64859215

Artikel 1 Inleiding

1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden en tevens de opdrachtnemer is Praktijk Arma.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, uiting, offerte en overeenkomst tussen Praktijk Arma en de klant, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.

2.2 Eventuele voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Praktijk Arma en de klant zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

2.4. Praktijk Arma is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1. De door Praktijk Arma gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Praktijk Arma is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de klant binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Praktijk Arma daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Praktijk Arma anders aangeeft.

3.4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst tussen Praktijk Arma en de klant komt tot stand nadat de klant de dienst heeft bevestigd en de overeenkomst schriftelijk door Praktijk Arma is bevestigd. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.

4.2. De door Praktijk Arma opgestelde offerte of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de klant daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

4.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Praktijk Arma alleen, wanneer deze door haar schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de klant daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.

4.4. Praktijk Arma is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van de klant zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

Artikel 5 uitvoering van de overeenkomst

Praktijk Arma heeft, naar aanleiding van de gesloten overeenkomst en afhankelijk van gekozen dienst, een inspanningsverplichting.

Artikel 6 Uitvoering door derden

6.1. Klant stemt ermee in, dat Praktijk Arma de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laten uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan haar bedrijf of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW. Inschakeling van derden zal in overleg gebeuren met de klant.

6.2. Wanneer bij een event, workshop of training een derde wordt ingeschakeld, zijn tevens de algemene voorwaarden van deze derde van toepassing, dan wel slechts op zijn of haar aandeel.

Artikel 7 Facturatie en betaling

7.1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de klant het honorarium, (eventuele) kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van Praktijk Arma of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de klant en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.

7.3. Praktijk Arma is steeds gerechtigd van de klant een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

7.4. De klant is verplicht de door Praktijk Arma verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is de klant, na een ingebrekestelling, in verzuim en is de klant een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van klant.

7.5. Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door Praktijk Arma. Dit staat vermeld op de website bij de dienst die de klant wil afnemen.

7.6. Na betaling (van de eerste termijn of het volledige bedrag) van een online programma / training ontvang je direct toegang tot de eerste module van het online programma / training. Het ligt aan de startdatum van programma / training wanneer het programma / training van start gaat. Je online plek is gereserveerd na betaling. Wanneer je betaling niet is voldaan ontvang je geen toegang tot het programma / training.

7.7. Na betaling (van de eerste termijn of het volledige bedrag) van een 1 op 1 traject (Ontdek je ware potentieel) ontvang je digitaal van Praktijk Arma instructies hoe het traject verder zal verlopen. Tevens wordt er digitaal binnen 48 uur een afspraak gemaakt met de klant en Praktijk Arma voor de eerste afspraak.

7.8. Na betaling van een sessie wordt er digitaal binnen 24 uur een afspraak gemaakt met de klant en Praktijk Arma.

7.9 . Wanneer de klant achterloopt met de termijn betalingen van het online programma / training stopt de toegang tot het programma / training.

7.10. De klant is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

7.11. Aanbiedingen, bonussen, acties en prijzen rondom de diensten zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 8 Verplichtingen en voorwaarden van klant

8.1. De klant dient ervoor te zorgen dat Praktijk Arma de juiste en volledige informatie heeft gekregen die zij aan haar klant heeft gevraagd en nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

8.2. De klant is eraan gebonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich eraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden.

8.3. Tijdens de afgenomen dienst dient de klant zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.

8.4. Wanneer er een bepaalde periode gesteld is voor het volgen en afronden voor een programma / training of andere dienst is klant zelf verantwoordelijk voor zijn of haar tijdsplanning.

8.5. Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan het online programma / training, de 1 op 1 trajecten, coaching of healings.

8.6. Toegang tot het online programma / training, de 1 op 1 trajecten, coaching, of healings zijn persoonlijk en voor persoonlijke groei.

8.7. Praktijk Arma heeft het online programma / training en de 1 op 1 trajecten ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis.

8.8. De diensten die Praktijk Arma aanbiedt waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de website van Praktijk Arma, of via een online platform, of via de mail.

8.9. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken om gebruik te maken van de diensten van Praktijk Arma.

8.10. De toegang en inhoud blijft beschikbaar gedurende de duurtijd van het traject. De duurtijd zal telkens per traject of online programma / training worden vermeld.

8.11. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Praktijk Arma.

Artikel 9 Rechten van Praktijk Arma.

9.1. Praktijk Arma is gerechtigd om:

9.1.1. De inhoud van een programma of dienst tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering.

9.1.2. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van haar diensten in een programma.

9.1.3. De planning van onderdelen van een programma / training of dienst ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen.

9.1.4. Te bepalen welke docent/trainer een dienst zal uitvoeren en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen.

9.1.5. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een programma of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. De klant ontvangt hiervan bericht, zonder dat Praktijk Arma gehouden is aan opgave van reden, waarna de klant haar betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd.

9.1.6. Bepaalde deelnemers te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Praktijk Arma verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de klant haar betalingsverplichting vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Artikel 10 Annulering door, opzegging van en/of verhindering

10.1. Klant mag en is gerechtigd om deelname aan het online programma / training of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen.

10.2. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e-mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door Praktijk Arma.

10.3. Bij annulering of opzegging is Praktijk Arma niet gehouden tot restitutie van het door klant betaalde bedrag en is klant gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen.

10.4. Annulering en opzegging is niet meer mogelijk na de veertien (14) kalenderdagen. In ieder geval: er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van het gefactureerde of reeds voldane bedrag. Er bestaat wel de mogelijkheid om het programma te starten op een ander moment.

10.5. Annulering en opzegging is niet mogelijk bij 1 op 1 trajecten waar live coaching in zit. Dit geldt voor: Ontdek jouw ware potentieel. Hier geldt de bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen niet. In ieder geval: er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van het gefactureerde of reeds voldane bedrag. Er bestaat wel de mogelijkheid om het programma te starten op een ander moment. De 1 op 1 trajecten waar live coaching in zit moeten binnen de gestelde termijn afgerond zijn. Tenzij anders is aangegeven of overeengekomen.

10.6. Verplaatsing van geplande diensten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Praktijk Arma.

10.7. Gemiste diensten kunnen niet zonder meer worden ingehaald, is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Praktijk Arma en leiden niet tot een wijziging of vermindering van de (betalings)verplichtingen van klant.

10.8. Coaching of healing die door Praktijk Arma worden aangeboden/gegeven aan de klant hiervoor geldt een andere annulering voorwaarde. Bij annulering van coaching of healing binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.

10.8. De klant is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij/zij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen coaching of healing, online programma’s / trainingen, 1 op 1 trajecten en andere diensten van Praktijk Arma.

Artikel 11 Herroepingsrecht voor consument

Artikel 11.1 Herroepingsrecht DIENST

11.1.1. Klant als consument kan een overeenkomst die gaat over het afnemen van een online programma / training binnen de bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Praktijk Arma mag aan de klant vragen waarom klant gebruik van het herroepingsrecht wil maken, maar klant is niet verplicht op de reden bekend te maken.

11.1.2. Klant als consument kan een overeenkomst die gaat over het afnemen van een 1 op 1 traject waar live coaching in zit niet ontbinden. Hier geldt geen bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen.

11.1.3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst zoals omschreven in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11.2 Andere termijn herroepingsrecht

11.2.1. Indien Praktijk Arma de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of een formulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf (12) maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van artikel 13.1, vastgestelde bedenktijd.

11.2.2. Indien Praktijk Arma de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf (12) maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verloopt de bedenktijd veertien (14) dagen na de dag waarop klant die informatie ontvangen heeft.

Artikel 11.3 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan.

11.3.1. Wanneer de klant gebruik wil maken van haar herroepingsrecht, moet de klant dit binnen de bedenktijd melden door schriftelijk of op andere ondubbelzinnige wijze aan Praktijk Arma.

11.3.2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

11.3.3. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11.4 Verplichtingen van Praktijk Arma bij herroeping

11.4.1. Als Praktijk Arma de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

11.4.2. Praktijk Arma vergoedt alle betalingen van de klant, onverwijld maar binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de klant haar de herroeping meldt.

11.4.3. Praktijk Arma gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor klant.

Artikel 11.5 Uitsluiting herroepingsrecht Praktijk Arma kan de navolgende dienst uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als zij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

11.5.1. Wanneer het gaat over een overeenkomst betreffende een dienst: als de dienst volledig is uitgevoerd, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van klant; en b. klant verklaart dat klant hiermee de herroepingsrecht verliest.

Artikel 12 annulering door Praktijk Arma (tussentijds)

Praktijk Arma is gerechtigd om zonder opgave van redenen een programma / training tussentijds te annuleren of een dienst te annuleren. In een dergelijk geval heeft de klant het recht op terugbetaling van de door de klant betaalde bedragen met daarop in minder gebracht de inmiddels geleverde prestaties van Praktijk Arma.

Artikel 13 Opschorting en beëindiging

13.1. Praktijk Arma is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend):

13.1.1. de klant in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of

13.1.2. de klant in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of

13.1.3.na het sluiten van de overeenkomst Praktijk Arma de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de klant onvoldoende kredietwaardig is; en/of

13.1.4. de klant haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of

13.1.5. de klant insolvent is, waaronder begrepen dat de klant in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of

13.1.6. de klant niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over haar vermogen.

13.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is de klant tenminste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van de klant reeds door Praktijk Arma verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Praktijk Arma om de gehele schade in rechte te vorderen.

13.3. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 14 Intellectueel eigendom en gebruiksrecht

14.1. Alle teksten, modules, uitingen rondom de programma’s / trainingen en 1 op 1 trajecten, de materialen, werkboeken en filmpjes van de (online) programma’s / trainingen, 1 op 1 trajecten of andere dienst vallen onder het eigendomsrecht van Praktijk Arma.

14.2.Tijdens deelname aan de programma ’s / trainingen, 1 op 1 trajecten en ook daarna mag de klant gebruik maken van de materialen. Het is in geen enkel geval toegestaan om deze te delen met anderen. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma / training, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

14.3. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online programma / training / 1 op 1 traject wordt de toegang tot het online programma / training / 1 op 1 traject voor onbepaalde tijd geblokkeerd en gestopt, zonder dat Praktijk Arma de klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

14.4. De toegang en inhoud blijft beschikbaar gedurende de duurtijd van het programma / training en 1 op 1 traject. De duurtijd zal telkens per online programma / training en 1 op 1 traject worden vermeld. Wanneer het is aangegeven of overeengekomen dat de klant levenslang toegang krijgt en behoudt tot het cursusmateriaal dan wordt hiernaar gestreefd. Levenslang is een groot begrip en valt niet te garanderen.

14.5. Wanneer de online academie van url wisselt houdt Praktijk Arma de klant hier uiteraard van op de hoogte op het laatste emailadres wat van de klant bekend is.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1. Praktijk Arma spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop Praktijk Arma geen invloed uit kan oefenen. Praktijk Arma kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden. Praktijk Arma zal binnen de grenzen van gedurende de looptijd van het online programma / training, 1 op 1 trajecten, coaching, healings en overige begeleidingstrajecten voor de klant klaar staan. De ondersteuning die Praktijk Arma biedt is afhankelijk van het door de klant gekozen programma / training, 1 op 1 trajecten, coaching, healings en overige begeleidingstrajecten.

15.2. Praktijk Arma is niet aansprakelijk tegenover de klant voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de klant of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Praktijk Arma.

15.3. Praktijk Arma is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.

15.4. Praktijk Arma is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van de klant en een slechte uitvoering van de door Praktijk Arma gegeven instructies en adviezen.

Extra toevoeging: Een coaching en healing is complementair. Klanten krijgen altijd de behandeling die op hen van toepassing is op dat moment. Een coaching en healing is nooit een vervanging voor de reguliere hulp en geneeskunde. Een klant dient altijd eerst contact op te nemen met een arts of medisch professional. Praktijk Arma zal nooit adviseren om te stoppen met een medische behandeling of medicatieprogramma totdat het advies wordt gegeven om te veranderen of te stoppen door eigen huisarts en/of specialist. Praktijk Arma claimt geen garantie voor fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel of financieel resultaat. Wanneer een klant een psychose heeft gehad in het verleden of hier gevoelig voor is, dan zijn de online programma’s / trainingen, 1 op 1 trajecten, in combinatie met healing en overige begeleidingstrajecten waarin healings worden aangeboden NIET geschikt. Praktijk Arma werkt met healings in haar online programma’s / trainingen, 1 op 1 trajecten en overige begeleidingstrajecten en is extra voorzichtig met klanten die een psychose hebben gehad of gevoelig zijn voor psychoses in combinatie met healings. Healings kunnen een psychose uitlokken. Praktijk Arma is niet verantwoordelijk voor wat de klant met de informatie doet uit de coaching en healing. Praktijk Arma is niet verantwoordelijk voor de acties van de klant die voortkomen uit de informatie die uit de coaching en healing zijn voortgekomen.

15.5. Wanneer er sprake is van schade is deze schade beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop deaansprakelijkheid betrekking heeft.

15.6. De klant is aansprakelijk voor schade als die gemaakt wordt aan eigendommen van Praktijk Arma tijdens het verblijf in de praktijk en in het woonhuis van Praktijk Arma aan de Zilverschoon 19, 2224 GJ Katwijk in verband met de uitvoering van een overeenkomst met een klant. Dit staat los van de uitvoering van een overeenkomst met een klant. De gemaakte schade aan eigendommen van Praktijk Arma worden door klant vergoedt aan Praktijk Arma.

15.7. De door Praktijk Arma opgegeven termijnen kunnen niet beschouwd worden als fatale termijnen. Praktijk Arma is niet aansprakelijk indien eenopgegeven termijn wordt overschreden.

15.8. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet de klant Praktijk Arma schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat zij de mogelijkheid krijgt om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 16 Overmacht

16.1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Praktijk Arma haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

16.2. Onder overmacht wordt mede verstaan: storingen in het bedrijf van Praktijk Arma, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties, oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën.

16.3. Als Praktijk Arma, door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is Praktijk Arma gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de klant Praktijk Arma niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 17 Geheimhouding vertrouwelijke informatie

17.1. Alle informatie die verkregen zal worden zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die aan Praktijk Arma in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen is van de klant, tenzij anders is overeengekomen of Praktijk Arma daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.

17.2. De klant is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst in het kader van de overeenkomst van Praktijk Arma of andere klanten heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Praktijk Arma of de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 18 Persoonsgegevens

Praktijk Arma behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met de klant strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy weten regelgeving. Zie ook onder privacy verklaring op de website van Praktijk Arma.

Artikel 19 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door de klant binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Praktijk Arma.

Artikel 20 Toepasselijk recht

20.1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

20.2. Praktijk Arma en klant zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.

20.3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Praktijk Arma.